Ugdymo organizavimas 2019–2020 mokslo metais

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

Ugdymo procesas, įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skirstomas trimestrais:

2019–2020 mokslo metai

Klasės

I

II

III

IV

Mokslo metų pradžia / Ugdymo proceso pradžia

2019 m. rugsėjo 2 d.

Trimestrų trukmė

1-asis 09.02 – 12.01

2-asis 12.02 – 03.09

3-iasis 03.10 – 06.19

1-asis 09.02 – 12.01

2-asis 12.02 – 03.09

3-iasis 03.10 – 05.20

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

Ugdymo proceso pabaiga

06-19

05-20

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

37

33

Vasaros atostogos

2019 m. birželio 20 d. – rugpjūčio 31d. 

Pastabos:

Ugdymo procesas, įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skirstomas trimestrais:

  • Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
  • Gimnazijos vadovas, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji situacija – tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Gimnazijos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ar jos įgaliotą asmenį.
  • Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai ugdymo procesas nevyksta. Ugdymo procesas, atvykusiems į gimnaziją mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama el. dienyne TAMO. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.