Ugdymo organizavimas 2018–2019 mokslo metais

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

Ugdymo procesas, įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skirstomas trimestrais:

2018–2019 mokslo metai

Klasės

I

II

III

IV

Mokslo metų pradžia / Ugdymo proceso pradžia

2018 m. rugsėjo 1 d.

Trimestrų trukmė

1-asis 09 01 – 11 30

2-asis 12 01 – 03 08

3-iasis 03 09 – 06 21

1-asis 09 01 – 11 30

2-asis 12 01 – 03 08

3-iasis 03 09 – 05 24

Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18 d. – 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d. *

Ugdymo proceso pabaiga

06-21

05-24

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

37

33

Vasaros atostogos

2019 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31d. **

Švenčių dienos (nesutampančios su savaitgaliais)

2018 m. lapkričio 1 d. (Visų Šventųjų diena) 2018 m. gruodžio 24, (Kūčių diena)

2018 m. 25, 26 dienos (Kalėdų dienos) 2019 m sausio 1 d. (Naujųjų metų diena)

2019 m. kovo 11 d. (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena) 2019 m. balandžio 22 d. (Velykų diena)

2019 m. gegužės 1 d. (Tarptautinė darbo diena)

Pastabos:

*gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 04-27 dieną;

  ** vasaros atostogos IV gimnazijos klasių mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos  egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2019 m. rugpjūčio 31 dienos.Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas, įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skirstomas trimestrais:

  • Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
  • Gimnazijos vadovas, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji situacija – tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Gimnazijos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ar jos įgaliotą asmenį.
  • Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai ugdymo procesas nevyksta. Ugdymo procesas, atvykusiems į gimnaziją mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama el. dienyne TAMO. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.