Administracija


Direktorė


Fausta Gulbinienė tel. 868484141

el. paštas:  direktore@basanaviciaus.vilnius.lm.lt


Pavaduotojai ugdymui


Jūratė Poškaitė – Genienė tel. 868484381el. (114 kab.) el. paštas: jurate.geniene@basanaviciaus.vilnius.lm.lt

Laura Armanavičė tel.  (111 kab.) el. paštas: laura.armanavice@basanaviciaus.vilnius.lm.lt


Pavaduotojas ūkiui 

Lina Paulavičienė tel. 868483848, (113 kab.), el. paštas: lina.paulaviciene@basanaviciaus.vilnius.lm.lt 


Kompetencijų sritys

Direktorė Fausta Gulbinienė


Veiklos užduotys


2019 m. veiklos ataskaita ir 2020 m. veiklos užduotys

2018 m. veiklos ataskaita ir 2019 m. veiklos užduotys

Prašome susipažinti su gimnazijos direktorės Faustos Gulbinienės 2019 m. veiklos ataskaita ir 2020 m. veiklos užduotimis. Teikite pastebėjimus ir siūlymus dėl vertinimo gimnazijos raštinės elektroniniu paštu rastine@basanaviciaus.vilnius.lm.lt


 • Aiškina Gimnazijos bendruomenei valstybinę švietimo politiką, telkia bendruomenę valstybinės švietimo politikos uždaviniams įgyvendinti, švietimo kaitos klausimams spręsti, atsako už Gimnazijos darbo rezultatus.
 • Supažindina Gimnazijos bendruomenę su Gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir užtikrina jų laikymąsi.
 • Puoselėja demokratinius Gimnazijos bendruomenės santykius, palankų ugdymui(si) psichologinį klimatą.
 • Priima į darbą ir atleidžia mokytojus ir kitus Gimnazijos darbuotojus, leidžia juos atostogų, skatina ir skiria nuobaudas.
 • Vadovauja Mokytojų tarybai ir planuoja posėdžius.
 • Paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojams, koordinuoja ir kontroliuoja jų darbą.
 • Vadovauja Gimnazijos ugdymo plano, strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimui ir vykdymui.
 • Vykdo elektroninio dienyno TaMo priežiūrą.
 • Kontroliuoja darbo tvarkos taisyklių laikymąsi.
 • Inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų kūrimąsi ir jų veiklą.
 • Atstovauja Gimnazijai įvairiose organizacijose ir institucijose.
 • Inicijuoja ir organizuoja bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
 • Inicijuoja projektų, skatinančių Gimnazijos plėtrą, rengimą ir įgyvendinimą.
 • Koordinuoja socialinio pedagogo, psichologo veiklą.
 • Koordinuoja Gimnazijos neformaliojo švietimo procesą, sudaro neformaliojo švietimo tvarkaraštį, teikia pasiūlymus dėl neformaliojo švietimo tobulinimo, vykdo jo priežiūrą.
 • Organizuoja brandos egzaminus Gimnazijoje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Poškaitė – Genienė

 • Organizuoja, stebi, analizuoja, vertina ir atsako už užsienio kalbų bei dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos mokytojų darbą, šių dalykų mokytojų metodinių grupių veiklą.
 • Prižiūri socialinio emocinio ugdymo įgyvendinimą I-IV gimnazijos klasėse.
 • Skatina kuruojamų dalykų mokytojų savianalizę, saviugdą, savikontrolę, inicijuoja naujų darbo metodų ir formų taikymą ugdymo procese.
 • Kuruoja gimnazijos Metodinės tarybos darbą.
 • Koordinuoja Pagrindinio ugdymo programos (II dalies) įgyvendinimą.
 • Koordinuoja ir prižiūri I-II gimnazijos klasių mokinių ugdymo procesą, elektroninio dienyno TaMo pildymą, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo.
 • Vykdo I-II gimnazijos klasių mokinių dokumentacijos priežiūrą.
 • Koordinuoja Gimnazijos projektinę veiklą.
 • Koordinuoja ilgalaikių projektų įgyvendinimą I gimnazijos klasėse.
 • Sudaro ir koreguoja mokytojų darbo krūvio tarifikacijos dokumentus.
 • Rengia mėnesio darbo planą, teikia direktorei jį tvirtinti.
 • Dalyvauja rengiant gimnazijos Strateginį planą, metinį Veiklos planą.
 • Vadovauja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijai.
 • Vadovauja mokinių priėmimo į Gimnaziją komisijos darbui.
 • Organizuoja PUPP Gimnazijoje.
 • Pavaduoja direktorę jai sergant, atostogaujant ar esant komandiruotėje.
 • Atlieka kitus teisėtus direktoriaus pavedimus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laura Armanavičė

 • Organizuoja, stebi, analizuoja, vertina ir atsako už socialinių ir gamtos mokslų, tiksliųjų mokslų bei menų, technologijų, choreografijos, kūno kultūros mokytojų darbą, šių dalykų mokytojų metodinių grupių veiklą.
 • Skatina kuruojamų dalykų mokytojų savianalizę, saviugdą, savikontrolę, inicijuoja naujų darbo metodų ir formų taikymą ugdymo procese.
 • Koordinuoja Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą.
 • Koordinuoja ir prižiūri III-IV gimnazijos klasių mokinių ugdymo procesą, elektroninio dienyno TaMo pildymą, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo.
 • Vykdo III-IV gimnazijos klasių mokinių dokumentacijos priežiūrą.
 • Teikia informaciją mokiniams ir jų tėvams apie brandos egzaminų vykdymo tvarką.
 • Rengia ir teikia statistinius duomenis steigėjui, NEC sistemoje KELTAS ir ŠVIS.
 • Organizuoja išsilavinimą liudijančių pažymėjimų išdavimo ir apskaitos procesą.
 • Koordinuoja mokinių išvykų, turistinių žygių, ekskursijų organizavimą.
 • Koordinuoja Kultūros paso koncepcijos įgyvendinimą gimnazijoje.
 • Koordinuoja ilgalaikių projektų įgyvendinimą  III gimnazijos klasėse.
 • Inicijuoja ir koordinuoja Gimnazijos įsivertinimą.
 • Dalyvauja rengiant gimnazijos Strateginį planą, metinį Veiklos planą.
 • Sudaro I-IV gimnazijos klasių pamokų tvarkaraštį.
 • Prižiūri gimnazijos internetinę svetainę.
 • Atsako už Gimnazijos bibliotekos darbą.​​
 • Pavaduoja direktorę jai sergant, atostogaujant ar esant komandiruotėje.
 • Atlieka kitus teisėtus direktoriaus pavedimus.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Lina Paulavičienė​

 • ​Prižiūri, analizuoja ir vertina Gimnazijos aptarnaujančio personalo darbą ir jo kokybę.
 • Pildo techninio personalo darbo apskaitos žiniaraštį.

 • Inicijuoja ir organizuoja Gimnazijos techninės bazės atnaujinimą, pastato bei inventoriaus einamuosius remonto darbus.

 • Paruošia patalpas saugiam ir kokybiškam ugdymo procesui vykdyti.

 • Atsako už priešgaisrinę apsaugą ir darbų saugą, supažindina Gimnazijos personalą su darbų saugos ir priešgaisrinėmis instrukcijomis.

 • Užtikrina sanitarinių higieninių reikalavimų vykdymą.

 • Rengia Gimnazijos patalpų nuomos sutartis ir kontroliuoja jų laikymąsi.

 • Atsako už Gimnazijos pastato, inventoriaus, mokymo priemonių ir kito materialaus turto apskaitą ir apsaugą.

 • Atsako už patalpų paruošimą Gimnazijoje organizuojamiems renginiams, brandos egzaminų ir PUPP vykdymui.

 • Vykdo viešuosius pirkimus Gimnazijoje. 

 • Ne ugdymo proceso metu pavaduoja direktorę jai sergant, atostogaujant ar esant komandiruotėje.

 • Atlieka kitus teisėtus direktoriaus pavedimus.