Administracija


Direktorė


Fausta Gulbinienė tel. 868484141

el. paštas:  direktore@basanaviciaus.vilnius.lm.lt


Pavaduotojai ugdymui


Laura Liachovičienė tel. 868485552, (110 kab.), el. paštas:  liachoviciene@basanaviciaus.vilnius.lm.lt

Jūratė Poškaitė – Genienė tel. 868484381el. (114 kab.) el. paštas: jurate.geniene@basanaviciaus.vilnius.lm.lt

Virginija Pranckietytė tel. 868484880, (109 kab.), el. paštas:  pranckietyte@basanaviciaus.vilnius.lm.lt


Pavaduotojas ūkiui 

Lina Paulavičienė tel. 868483848, (113 kab.), el. paštas:   lina.paulaviciene@basanaviciaus.vilnius.lm.lt 


Kompetencijų sritys

Direktorė Fausta Gulbinienė

 • Aiškina Gimnazijos bendruomenei valstybinę švietimo politiką, telkia bendruomenę valstybinės švietimo politikos uždaviniams įgyvendinti, švietimo kaitos klausimams spręsti, atsako už Gimnazijos darbo rezultatus.
 • Supažindina Gimnazijos bendruomenę su Gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir užtikrina ju laikymąsi.
 • Puoselėja demokratinius Gimnazijos bendruomenės santykius, palankų ugdymui(si) psichologini klimatą.
 • Priima į darbą ir atleidžia mokytojus ir kitus Gimnazijos darbuotojus, leidžia juos atostogų, skatina ir skiria nuobaudas.
 • Vadovauja Mokytojų tarybai ir planuoja posėdžius.
 • Paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojams, koordinuoja ir kontroliuoja darbą.
 • Vadovauja Gimnazijos ugdymo plano, strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimui ir vykdymui.
 • Inicijuoja Gimnazijos įsivertinimą.
 • Vykdo elektroninio dienyno TaMo priežiūrą.
 • Rūpinasi Gimnazijos materialinės bazės stiprinimu.
 • Kontroliuoja darbo tvarkos taisyklių laikymąsi.
 • Inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų kūrimąsi ir jų veiklą.
 • Atstovauja Gimnazijai įvairiose organizacijose ir institucijose.
 • Inicijuoja projektų, skatinančių Gimnazijos plėtrą, rengimą ir įgyvendinimą.
 • Organizuoja, stebi, analizuoja, vertina ir atsako už tiksliųjų ir socialinių bei gamtos mokslų mokytojų darbą, šių dalykų mokytojų metodinių grupių veiklą.
 • Skatina kuruojamų dalykų mokytojų savianalizę, saviugdą, savikontrolę, inicijuoja naujų darbo metodų ir formų taikymą ugdymo procese.
 • Organizuoja brandos egzaminus Gimnazijoje.
 •  Koordinuoja Gimnazijos veiklos įsivertinimą.
 • Atsako už Gimnazijos bibliotekos darbą.

Deleguotos funkcijos IT mokytojai Linai Steponavičienei direktoriaus pavaduotojos ugdymui Lauros Liachovičienės vaiko priežiūros atostogu metu

 • Sudaro I-IV gimnazijos klasių pamokų tvarkaraštį.
 • Koordinuoja Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą.
 • Teikia informaciją mokiniams ir jų tėvams apie brandos egzaminų vykdymo tvarką.
 • Rengia ir teikia statistinius duomenis steigėjui, NEC sistemoje KELTAS ir ŠVIS.
 • Organizuoja išsilavinimą liudijančių pažymėjimų išdavimo ir apskaitos procesą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Poškaitė – Genienė

 • Organizuoja, stebi, analizuoja, vertina ir atsako už užsienio kalbų, dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos mokytoju darbą, šiu dalykų mokytojų metodinių grupių veiklą.  
 • Prižiūri socialinio emocinio ugdymo įgyvendinimą I-IV gimnazijos klasėse.
 • Skatina kuruojamų dalykų mokytojų savianalizę, saviugdą, savikontrolç, inicijuoja naujų darbo metodų ir formų taikymą ugdymo procese.
 • Kuruoja gimnazijos Metodinės tarybos darbą.
 • Koordinuoja Pagrindinio ugdymo programos (Il dalies) įgyvendinimą.
 • Koordinuoja ir prižiūri I-II gimnazijos klasių mokinių ugdymo procesą, elektroninio dienyno TaMo pildymą, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo.
 • Vykdo I-II gimnazijos klasių mokinių dokumentų aplankų priežiūrą.
 • Koordinuoja Gimnazijos projektinę veiklą.
 • Prižiūri ilgalaikių projektų įgyvendinimą I ir III gimnazijos klasėse.
 • Vadovauja mokytojų atestacijos komisijai.
 • Vadovauja mokinių priėmimo į Gimnaziją komisijos darbui.
 • Kontroliuoja individualios I-II gimnazijos klasių mokinių pažangos stebėjimą.
 • Organizuoja PUPP Gimnazijoje.
 • Pavaduoja direktorę jai sergant, atostogaujant ar esant komandiruotėje.
 • Atlieka kitus teisėtus direktoriaus pavedimus.
 • Veda užsienio kalbos (vokiečių) pamokas (5 pamokas per savaitę).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Pranckietytė

 • Organizuoja, stebi, analizuoja, vertina ir atsako už menų, technologijų, choreografijos, kūno kultūros dalykų mokytojų darbą, šių dalykų mokytojų metodinių grupių veiklą.
 • Skatina kuruojamu dalykų mokytojų savianalizę, saviugdą, savikontrolę, inicijuoja naujų darbo metodų ir formų taikymą ugdymo procese.
 • Koordinuoja Gimnazijos neformaliojo ugdymo procesą, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo.
 • Sudaro neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.
 • Vykdo neformaliojo ugdymo dienynų priežiürą.
 • Koordinuoja Gimnazijos mokiniu parlamento veiklą.
 • Koordinuoja sveikatos ugdymo, mokinių nusikalstamumo, smurto, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos veiklą.
 • Koordinuoja mokinių išvykų, turistinių žygių, ekskursijų organizavimą.
 • Teikia steigėjui statistinius duomenis apie mokinių judéjimą.
 • Organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos renginius.
 • Koordinuoja socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo veiklą.
 • Vadovauja Vaiko gerovės komisijai.
 • Dalyvauja mokinių priėmimo į Gimnaziją komisijos darbe.
 • Pildo darbo apskaitos žiniaraštį.
 • Prižiūri pavaduojamų pamokų žurnalo, mokymo namuose dienynu pildymą.
 • Sudaro ir koreguoja mokytoju tarifikaciją, teikia steigėjui duomenis apie DU.
 • Koordinuoja Gimnazijos prevencinių projektų veiklą.
 • Prižiūri gimnazijos internetinę svetainę.
 • Koordinuoja tarptautinio projekto DofE įgyvendinimą gimnazijoje.
 • Kontroliuoja individualios III gimnazijos klasių mokinių pažangos stebėjimą.
 • Koordinuoja ir prižiūri III-IV gimnazijos klasių mokinių ugdymo procesą, elektroninio dienyno TaMo pildymą, teikia pasiülymus dėl jo tobulinimo.
 • Vykdo III-IV gimnazijos klasių mokinių dokumentų aplankų priežiūrą.
 • Pavaduoja direktorę jai sergant, atostogaujant ar esant komandiruotėje.  
 • Atlieka kitus teisėtus direktoriaus pavedimus.
 • Veda lietuvių kalbos pamokas (5 pamokas per savaitę).

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Lina Paulavičienė​

 • Prižiūri, analizuoja ir vertina Gimnazijos aptarnaujančio personalo darbą ir jo kokybę.
 • Pildo techninio personalo darbo apskaitos žiniaraštį.
 • Inicijuoja ir organizuoja Gimnazijos techninės bazės atnaujinimą, pastato bei inventoriaus einamuosius remonto darbus.
 • Paruošia patalpas saugiam ir kokybiškam ugdymo procesui vykdyti.
 • Atsako už priešgaisrinę apsaugą ir darbų saugą, supažindina Gimnazijos personalą su darbų saugos ir priešgaisrinėmis instrukcijomis.
 • Užtikrina sanitarinių higieninių reikalavimų vykdymą.
 • Rengia Gimnazijos patalpų nuomos sutartis ir kontroliuoja jų laikymąsi.
 • Atsako už Gimnazijos pastato, inventoriaus, mokymo priemonių ir kito materialaus turto apskaitą ir apsaugą.
 • Atsako už patalpų paruošimą Gimnazijoje organizuojamiems renginiams, brandos egzaminų ir PUPP vykdymui.
 • Vykdo viešuosius pirkimus Gimnazijoje.
 • Atlieka kitus teisėtus direktoriaus pavedimus.