2014 – 2015 mokslo metai

PATVIRTINTOS 2015 M. BENDROJO PRIĖMIMO DATOS – NUMATYTI POKYČIAI

BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KRITERINIO VERTINIMO NUOSTATAI

2015 METŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIAI 

2015 M. BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA 

2015 M. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA 

2015 M. FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA 

2015 M. GEOGRAFIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA

2015 M. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA 

2015 M. ISTORIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA 

2015 M. LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS VYKDYMO INSTRUKCIJA

2015 M. LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA 

2015 M. LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA 

2015 M. MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA 

2015 M. MENŲ MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJA 

2015 M. UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ, PRANCŪZŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ) ĮSKAITOS VYKDYMO INSTRUKCIJA

KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATAI

 


2013 – 2013 mokslo metai

2013 metų informacija abiturientams dėl brandos egzaminų

2013 metų egzaminus laikysite šiuose centruose

2013 metų brandos egzaminai

2013 metų BE ir PUPP tvarkaraštis

Rengiantis 2013 metų brandos egzaminams svarbu žinoti:

 • Norint gauti brandos atestatą reikia išlaikyti du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas – lietuvių kalbos ir literatūros. Šių egzaminų tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi mokinys.
 • Privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą galima laikyti, jei šio dalyko metinis pažymys patenkinamas ir  yra išlaikyta kalbos įskaita.
 • Balandžio pradžioje mokiniai savo mokyklose galės sužinoti savivaldybės teritorijoje esančias mokyklas, kuriose jie laikys brandos egzaminus.
 • Pakartotinėje sesijoje brandos egzaminus galės laikyti tik tie kandidatai, kurie dėl pateisinamos priežasties nelaikė valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino pagrindinės sesijos metu. Per pagrindinę sesiją neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino pakartotinėje sesijoje galės laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą.
 • Mokyklinių pagrindinės sesijos brandos egzaminų rezultatai skelbiami per 5 darbo dienas nuo egzamino vykdymo dienos, gimtųjų kalbų bei lietuvių kalbos ir literatūros  – per 9 dienas.
 • Valstybinių brandos egzaminų rezultatai skelbiami per 3 darbo dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos. Planuojama visų valstybinių brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatus paskelbti iki liepos 12 d.
 • Kandidatas, nesutinkantis su brandos egzamino darbo įvertinimu, per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos gali teikti mokyklos vadovui apeliaciją dar kartą darbą peržiūrėti ir pakartotinai jį įvertinti.
 • Brandos atestatas išduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus, į brandos atestato priedą įrašomas apeliacijos rezultatas.

Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.nec.lt galima rasti:

 • 2013 m. brandos egzaminų tvarkaraštį
 • Kalbų įskaitų nuostatus
 • Brandos egzaminų programas
 • Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą
 • Valstybinių brandos egzaminų užduočių pavyzdžius, kurie padės pasitikrinti žinias ir lengviau  apsispręsti pasirenkant brandos egzaminus
 • Užduočių atsakymų lapus

2013 M. PRIĖMIMAS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS

Kas sudaro konkursinį balą

 • Geriausiųjų eilės skaičiavimo principai lieka tokie pat kaip pernai. Į aukštąsias mokyklas priimama pagal 4 mokomųjų dalykų rezultatus.
 • Stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinis balas apskaičiuojamas pagal pasirinktą studijų kryptį atitinkančių 4 dalykų įvertinimus – 3 dalykų brandos egzaminų pažymius ir 4-ojo dalyko metinį pažymį. Skirtingų dalykų įvertinimai turės skirtingą svorį.
 • Stojantiems į menų studijas ir meno pedagogiką vietoj vieno brandos egzamino reikės laikyti stojamąjį egzaminą. Stojantiems į pedagogines studijas privalomas motyvacijos vertinimas.
 • Tam tikrų nacionalinių bei tarptautinių olimpiadų laureatams, taip pat profesinių mokyklų absolventams, baigusiems mokyklą su pagyrimu arba turintiems 1 metų darbo stažą, bus pridedama papildomų balų.
 • Geriausiųjų eilės sudarymo tvarką galima rasti čia
 • Atnaujinta konkursinio balo skaičiuoklė

Bendrasis priėmimas

Paskirstytas tikslinis studijų finansavimas

 

 • Pagrindinės priėmimo procedūros vykdomos internetu. Bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) – www.lamabpo.lt .
 • Stojantysis gali prioriteto tvarka į prašymą įrašyti iki 12 bet kurių bendrajame priėmime dalyvaujančių universitetų ir kolegijų studijų programų.
 • Skiriant valstybės finansavimą geriausiųjų eilė bus skaičiuojama pirmiausia pagal pirmąjį stojančiojo pasirinkimą, paskui – pagal antrąjį ir taip toliau. Jei stojantysis renkasi skirtingų studijų krypčių programas, jo vieta eilėje kiekvieno pasirinkimo atveju gali būti skirtinga.
 • Mažiausia balų suma, reikalinga įstoti į konkrečią studijų programą, nėra nustatyta iš anksto. Ji priklausys nuo visų stojančiųjų į tą studijų programą konkursinių balų.
 • Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas vyks trimis etapais. Pagrindinis priėmimas sudarytas iš dviejų etapų – pirmojo ir antrojo. Po pagrindinio priėmimo, likus laisvų valstybės finansuojamų studijų vietų, organizuojamas papildomas priėmimas. Stojantieji nebus automatiškai perkeliami iš vieno etapo į kitą – norėdami dalyvauti tolesniame bendrojo priėmimo etape paraišką jie turės kaskart atnaujinti.
 • Stojančiojo prioritetiniams pasirinkimams teikiama didelė svarba. Pirmajame priėmimo etape stojančiajam bus pasiūlyta viena valstybės finansuojama studijų vieta universitete arba kolegijoje, taip pat viena mokama studijų vieta – jeigu stojantysis bus ją pasirinkęs. Abiturientas gali pasiūlymą priimti arba jo atsisakyti.
 • Jeigu stojantysis pirmajame etape gaus pasiūlymą studijuoti 1 pageidavimu pasirinktoje valstybės finansuojamoje studijų vietoje, bet jo nepriims, tai į tokią vietą galės pretenduoti tik papildomo priėmimo metu.
 • Antrajame etape galės dalyvauti stojantieji, pirmajame etape gavę pasiūlymą studijuoti 2 ar žemesniu pageidavimu pasirinktoje valstybės finansuojamoje studijų vietoje ir jo atsisakę arba pasiūlymo studijuoti negavę. Dalyvaujantieji antrajame etape galės keisti pageidavimų seką.
 • Papildomame priėmimo etape galės dalyvauti tik dalyvavusieji pagrindiniame priėmime, teikdami naują prašymą.

Priėmimas į pedagogines studijas

 • Stojantiesiems į pedagoginių studijų programas konkursiniai dalykai priklauso nuo dalyko krypties – pavyzdžiui, būsimieji matematikos pedagogai konkuruos pagal matematikos studijų krypčiai nustatytus dalykus, būsimieji dailės pedagogai laikys stojamąjį egzaminą. 
 • Stojant į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, norintiems gauti valstybės finansavimą privalomas motyvacijos įvertinimas. Jei motyvacija įvertinama teigiamai, stojančiajam pridedami 1 arba 2 papildomi balai.
 • Geriausiai besimokantieji, studijuojantys valstybės finansuojamose vietose, gali gauti tikslinę stipendiją, jos dydis – 400 Lt.

Kur rasti reikiamos informacijos

 • Su 2013 m. stojimu į aukštąsias mokyklas susijusią išsamią informaciją galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje: www.smm.lt .
 • Su brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje: www.egzaminai.lt .
 • Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje: www.aikos.smm.lt .
 • Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė, ankstesnių metų konkursiniai balai skelbiami: www.lamabpo.lt .
 • Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją: www.skvc.lt .
 • Informaciją apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas teikia Valstybinis studijų fondas: www.vsf.lt .