Džiaugiamės, kad mūsų gimnazija laimėjo  Gamtos mokslų laboratorijų steigimo projekto konkursą ir bus viena iš dviejų mokyklų Vilniaus mieste, turinčių moderniausią jungtinę gamtos (biologijos, chemijos ir fizikos) laboratoriją.

Konkurse dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės gimnazijas kvietė Vilniaus švietimo pažangos centras. Jo tikslas – 5-iose Vilniaus miesto savivaldybės gimnazijose įrengti šiuolaikiškas gamtos mokslų (biologija/chemija/fizika) laboratorijas, siekiant sudaryti sąlygas kokybiškam gamtamoksliniam ugdymui(si) bei paskatinti mokinių domėjimąsi moksline-tiriamąja veikla. Gimnazijų atrankos konkursą laimėjusioms gimnazijoms Vilniaus miesto savivaldybės administracija skirs po 18 tūkst. eurų gamtos mokslų laboratorijoms įrengti (patalpoms ir priemonėms) bei finansuos gamtos mokslų laboratorijų ekspertų-konsultantų paslaugas, skirtas padėti gimnazijoms parengti patalpų išplanavimo ir įrangos sprendimus, pravesti gamtos mokslų laboratorijų įrangos naudojimo ir įveiklinimo mokymus mokytojams ir mokiniams.

Turėdami modernią gamtos mokslų laboratoriją:

 • daugiau laiko skirsime mokinių praktinei gamtamokslinei veiklai,
 • tenkinsime itin gabių mokinių, norinčių maksimaliai save realizuoti gamtamokslinėje srityje, poreikius,
 • skatinsime mokinius domėtis gamtos mokslais,
 • į gamtos mokslų laboratorijos veiklas įtrauksime gimnazijos bendruomenę bei aplinkinių mokyklų bendruomenes,
 • populiarinsime gamtos mokslus,
 • padidinsime pamokose demonstracinių ir mokinių individualiai atliekamų praktinių, laboratorinių, eksperimentinių darbų skaičių,
 • motyvuosime/skatinsime/siūlysime mokiniams praturtintoje laboratorijoje atlikti daugiau ir įvairesnių tiriamųjų ilgalaikių projektinių darbų,
 • skirsime papildomų valandų gimnazijos ugdymo plane I-II gimnazijos klasių mokinių integruotam gamtamoksliniam ugdymui, orientuotam į patyriminį ugdymą ir mokinių pažinimo bei praktinės veiklos kompetencijos tobulinimą/įtvirtinimą,
 • III-IV klasių mokiniams siūlysime integruotus gamtos mokslų modulius „Eksperimentinė biologija/fizika/chemija“, „Biotechnologijos“ ir kt.,
 • didinsime eksperimentinių neformalaus švietimo būrelių pasiūlą,
 • laboratorijoje rengsime įvairius gamtos mokslų populiarinimo renginius: „Eksperimento popietes“, „Tyrėjų naktis“… ,
 • plėtosime gamtamokslinį raštingumą.