Pirmininkas

Edita Dijokienė

el. paštas: editadijokiene@gmail.com

Metodinės tarybos veiklos prioritetai

 • Ugdymo(si) kokybės užtikrinimas
 • Nuolat besimokančios bendruomenės stiprinimas

Tikslai ir uždaviniai

 • Gerinti ugdymo(si) kokybę, kuriant mokinių poreikius atitinkančią ugdymo(si) aplinką bei
  skatinant mokinio vidinę motyvaciją mokytis.
  • Įtraukti mokinius į aktyvų ugdymo(si) procesą taikant pažangius metodus ir puoselėjant
   dinamišką ugdymo(si) aplinką.
  • Sudaryti galimybes mokiniams mokytis pagal individualius gebėjimus ir polinkius,
   efektyviai naudoti atnaujintą individualios pažangos stebėjimo ir įsivertinimo aprašą.
 • Puoselėti gimnazijos kultūrą ir patrauklios, modernios gimnazijos įvaizdį, stiprinant nuolatbesimokančią bendruomenę.
  • Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, siekti asmeninio meistriškumo.
  • Skatinti bendruomenės narių glaudų ir efektyvų bendradarbiavimą, nuosekliai dalintis
   informacija bei patyrimais su bendruomene ir visuomene.

Metodinė grupė

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinė grupė

Užsienio kalbų
metodinė grupė

Tiksliųjų mokslų
metodinė grupė

Socialinių ir gamtos mokslų metodinė grupė

Menų, technologijų, fizinio ugdymo metodinė grupė

Pirmininkas

Lina Matusevičiūtė  linamate@gmail.com

Halina Kaprašova halina.kaprasova@gmail.com

Ramutė Keblienė ramune.kebliene@gmail.com

Aušra Pačkauskienė ausrapac@gmail.com

Kristina Juškevičiūtė krisliuk@gmail.com

Pavaduotojas

Ona Viršilienė ovirsiliene@gmail.com

Tatjana Ignatovič description1027@yahoo.com

Giedrė Kvizikevičienė giedre.kvizi@gmail.com

Rasa Vičkačkaitė vickackaiterasa@yahoo.com

Miglė Glebuvienė migleglebuviene@gmail.com