Socialinė pedagogė

Vilma Šikšnienė

108 kab.

tel. 8 684 87132

el. paštas

socped@basanaviciaus.vilnius.lm.lt

Karantino laikotarpiu socialinė pedagogė konsultuoja nuotoliniu būdu, dėl konsultacijų laiko kreipkitės TAMO žinute arba elektroniniu paštu vilma.siksniene@gmail.com

Veikla

Pagrindinis gimnazijos socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą gimnazijoje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas  su mokytojais, klasių auklėtojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, gimnazijos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir gimnazijos savivaldos grupėmis, ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus gimnazijoje, atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • rengia ir skleidžia informaciją apie  socialinę – pedagoginę pagalbą;
 • tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);
 • planuoja ir derina su gimnazijos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.

Psichologė

Beatričė Nivinskaitė

312 kab.

el. paštas:

beatrice.nivinskaite@gmail.com

Karantino laikotarpiu psichologės konsultacijos teikiamos nuotoliniu būdu, dėl konsultacijų laiko kreipkitės Tamo žinute arba elektroniniu paštu.

Veikla

Individualus konsultacijų laikas gali būti derinamas susisiekus elektroniniu paštu ar  per elektroniniį dienyną Tamo.

Savo darbe psichologas orientuojasi į mokinių psichologinių bei ugdymosi poreikių įvertinimą ir sprendimą, atsižvelgiant į mokinio situaciją gyvenime ir jo poreikius. Psichologas gimnazijoje siekia glaudaus bendradarbiavimo su kolegomis pedagogais ir specialistais bei mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir profesinio informavimo klausimus. Pagal poreikį, teikiamas vaiko, mokytojų ar šeimos psichologinis konsultavimas. Psichologas turi specialių žinių apie asmenybės raidos, emocinius ir elgesio ypatumus ir gali padėti geriau suprasti kylančias problemas. Psichologas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu. Vaiko apsilankymas pas psichologą neturi būti suprantamas kaip bausmė, bet kaip galimybė geriau suprasti kas vyksta ir pasiryžti pokyčiams. Mokinių tėvai yra laukiami geranoriškam ir nuoširdžiam pokalbiui apie jų vaikus.

Psichologo veiklos sritys gimnazijoje:

 • mokinio psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų vertinimas;
 • psichologinės pagalbos teikimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 • psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas, šių problemų sprendimo klausimais, kai kreipiamasi savanoriškai arba kai kreiptis pataria kiti mokyklos specialistai;
 • teikiamos individualios rekomendacijos mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • mokinių ir jų tėvų konsultavimas profesijos pasirinkimo ir karjeros planavimo klausimais;
 • inicijuojamos ir įgyvendinamos prevencijos programos, padedančios spręsti psichologines (priklausomybių ir kt.), elgesio (patyčių) ir ugdymo (mokymosi motyvacijos) problemas, bendradarbiaujant su kitais VGK specialistais;
 • gimnazijos bendruomenės švietimas,  aktualiais vaiko raidos, ugdymo ir kt. klausimais;
 • informacijos, reikalingos konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, rinkimas, bendradarbiaujant su mokyklos VGK specialistais ir mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.);
 • psichologinių tyrimų atlikimas, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

​Gimnazijos psichologas skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Paulius Lentinas

Tel.: 865749275

010 kab.

El. paštas pailius.lentinas@vvsb.lt

 

 

 

Veikla

 • koordinuoja pažymų apie mokinių profilaktinį sveikatos tikrinimą surinkimo ir sisteminimo procesą, aktyviai bendradarbiauja su profilaktiškai sveikatos nepasitikrinusių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl profilaktinio sveikatos patikrinimo ir informuoja apie tai raštu Mokyklos vadovą;
 • vadovaudamasis parengtais klausimynais identifikuoja mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
 • vadovaudamasis higienos normose nustatytais reikalavimais Mokyklos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius, apie juos informuoja Mokyklos vadovą;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir (ar) įgyvendina Vilniaus visuomenės sveikatos biuro inicijuotas mokinių sveikatos stiprinimo priemones ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemones;
 • dalyvauja planuojant ir įgyvendinant Mokykloje Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, kitas prevencines programas ar kitą sveikatos ugdymo veiklą;
 • dalyvauja įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistų nurodymus;
 • konsultuoja Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo Mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams.