Atnaujinta 2018-2019 m.m.

Mokinių elgesio taisyklės

 

PATVIRTINTA

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d.

įsakymu Nr. V-205

VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

I. Bendroji dalis

1. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos mokinių elgesio taisyklės (toliau elgesio taisyklės) reglamentuoja gimnazijos mokinių elgesį, mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą.

2. Elgesio taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, kitais įstatymais, gimnazijos nuostatais bei vidaus tvarkos taisyklėmis, Mokymosi sutartimi.

II. Mokinių teisės

3. Gauti informaciją apie švietimo programas, mokymosi formas.

4. Gauti sveikatos priežiūros specialisto, psichologo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo pagalbą.

5. Gauti socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali suteikti tėvai (globėjai).

6. Laisvai reikšti mintis, įsitikinimus, pasaulėžiūrą, išpažinti norimą religiją, jei tai nekenkia kitų asmenų gerovei.

7. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį, darbo vietą, aplinką.

8. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje.

9. Pagal savo galimybes ir gebėjimus atstovauti gimnazijai olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose ir kituose renginiuose.

10. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, dalyvauti neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

III. Mokinių pareigos

11. Gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, valstybės simbolius, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos simbolius.

12. Laikytis visų Mokymo(si) sutartyje numatytų sąlygų, gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų ir susitarimų.

13. Puoselėti gerą gimnazijos vardą.

14. Gerbti mokytojus, kitus gimnazijos darbuotojus ir bendramokslius, stengtis kurti gerą atmosferą klasėje ir gimnazijoje.

15. Gerbti kitų požiūrį ir įsitikinimus, jų asmeninį orumą.

16. Turėti mokinio pažymėjimą, jį pateikti, jei paprašo gimnazijos budėtojas, mokytojas ar kitas gimnazijos darbuotojas.

17. Turėti individualų tvarkaraštį (3-4 gimnazijos klasių mokiniai) ir jį pateikti, jei to prašo gimnazijos darbuotojai.

18. Pagarbiai elgtis su Gimnazijos bendruomenės nariais.

19. Atėjus į gimnaziją striukę, paltą, kepurę palikti rūbinėje ir pasiimti juos pasibaigus visoms pamokoms.

20. Pamokų, pertraukų, „langų“ ir renginių (jeigu nenumatyta kitaip) metu vilkėti gimnazijos uniformą. Uniformos galima nevilkėti penktadienį.

21. Atrodyti tvarkingai (apranga, šukuosena, makiažas, papuošalai, manikiūras turi būti kuklūs – nešokiruoti ir netrikdyti aplinkinių).

22. Pamokoje nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, ausinukais ir kt. ryšio priemonėmis, mokytojui pareikalavus, mobiliojo ir kt. ryšio priemones palikti jo numatytoje vietoje.

23. Pamokoje naudoti tik mokymo(si) procesui reikalingas priemones, po pamokos palikti tvarkingą savo darbo vietą.

24. Neišeiti iš Gimnazijos teritorijos ugdymo proceso metu (išskyrus tvarkaraščio „langų“ metu).

25. Valgykloje ir arbatinėje tvarkingai stoti į eilę, kultūringai valgyti, panaudotus indus ir šiukšles nunešti į jiems skirtą vietą.

26. Nežaisti Gimnazijos patalpose ir jos teritorijoje azartinių žaidimų.

27. Nesivesti į Gimnazijos patalpas ir jos teritoriją pašalinių asmenų.

28. Į Gimnazijos patalpas ir jos teritoriją neįsinešti ir nevartoti alkoholio, rūkalų, narkotinių, psichotropinių medžiagų ir elektroninių cigarečių.

29. Neskelbti kitų asmenų privatumą pažeidžiančios informacijos.

30. Viešai nedemonstruoti intymios draugystės.

31. Griežtai draudžiama agresyviai elgtis, smurtauti, žeminti, meluoti ir toleruoti kitų tokį elgesį.

IV. Skatinimas būdai

32. Už gerą elgesį ir mokymąsi, aktyvų dalyvavimą renginiuose ir už pasiekimus po pamokinėje veikloje mokiniai gali būti skatinami:

32.1. klasės auklėtojo, mokytojo pagyrimu elektroniniame dienyne;

32.2. direktoriaus įsakymu reiškiamomis padėkomis;

32.3. pagyrimo raštais;

32.4. asmeninėmis dovanomis;

32.5. dalyvavimu organizuojamose ekskursijose ar išvykose.

V. Taikomos nuobaudos

33. Mokinių drausminiai nusižengimai fiksuojami Drausmės pažeidimo pažymoje (DPP). Drausminių nuobaudų apskaitą veda socialinis pedagogas, o tėvus (globėjus) informuoja klasės auklėtojas.

34. Mokiniams, nesilaikantiems Mokymosi sutarties, Mokinio elgesio taisyklių, taikomos šios drausminės nuobaudos:

34.1. klasės auklėtojo, mokytojo pastaba žodžiu ar raštu;

34.2. svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje;

34.3. svarstymas Direkciniame posėdyje;

34.4. direktoriaus pastaba (raštu, įsegant į asmens bylą);

34.5. direktoriaus papeikimas (raštu, įsegant į asmens bylą);

34.6. direktoriaus griežtas papeikimas (raštu, įsegant į asmens bylą);

34.7. mokymo(si) sutarties nutraukimas. Mokymo(si) sutarties nutraukimo klausimą svarsto Mokytojų taryba, Gimnazijos taryba, remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme numatyta tvarka.

35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, dėl rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, agresyvaus elgesio, vagysčių gimnazijoje ar jos teritorijoje informuojama policija ir informuojami tėvai (globėjai).

VI. Baigiamosios nuostatos

36. Už Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos Mokinių elgesio taisyklių laikymosi stebėseną atsakingas socialinis pedagogas.