PATVIRTINTA

                           Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos

direktoriaus 2016  m. lapkričio 10 d.

įsakymu Nr. V-244

 

VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS

 LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gimnazijos mokinių lankomumo tvarkos aprašas nustato atsakingus už lankomumą asmenis ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą.

2. Lankomumo prevencijos tikslas – sukurti sistemą, kuri operatyviai spręstų mokinių, nelankančių gimnazijos, problemas.

3. Šiame lankomumo tvarkos apraše apibrėžiama mokinių, klasės auklėtojų, dalykų mokytojų, socialinės pedagogės, Vaiko gerovės komisijos, administracijos ir tėvų bendradarbiavimo tvarka, sprendžiant pamokų nelankymo priežastis gimnazijoje.

4. Mokiniai, kurie linkę praleisti pamokas, įtraukiami į stebimų mokinių sąrašą, jiems taikoma nuolatinė kontrolė, prevencinė pagalba.

II. ATSAKINGI ASMENYS, ATSAKINGOS GRUPĖS IR JŲ FUNKCIJOS

 1. Mokinys ir jo tėvai atsakingi už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą klasės auklėtojui.

 2. Dalyko mokytojas atsakingas už mokomojo dalyko pamokų lankomumo žymėjimą elektroniniame dienyne (praleistas pamokas būtina pažymėti kiekvieną darbo dieną iki 16 val.).

 3. Klasės auklėtojas atsakingas už klasės mokinių pamokų lankomumo apskaitą ir tėvų informavimą, bei priemonių taikymą sprendžiant auklėtinių gimnazijos lankomumo problemas.

 4. Socialinė pedagogė, palaikydama ryšius su gimnazijos administracija, klasės auklėtoju ir kitomis institucijomis, aiškinasi, vertina ir sprendžia nelankančių gimnazijos mokinių tokio elgesio priežastis, individualiai dirba su socialinių problemų turinčiu mokiniu, jo šeima.

 5. Direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis prevenciją, ugdymui analizuoja klasės auklėtojo, socialinės pedagogės, Vaiko gerovės komisijos veiklą ir teikia direktoriui bei mokytojų tarybai siūlymus.

III. LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA

 1. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne. Praleistos pamokos žymimos raide „n“, vėlavimas „p“.

 2. Praleistos pamokos pateisinamos:

2.1. pateikus gydytojo pažymą;

2.2. pateikus tėvų ar globėjų raštą. (Kaip numatyta Mokymo(si) sutartyje);

2.3. kai iš pamokų išleidžia klasės auklėtojas, gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ar gimnazijos administracija (liga, nelaimingas atsitikimas, artimojo mirtis, laidotuvės).

 2.4. kai mokinys atstovauja gimnazijai olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose.

3. Lankomumo apskaita:

3.1. klasės auklėtojas kasdien stebi klasės mokinių lankomumą ir gavęs praleistas pamokas pateisinantį dokumentą, pažymi elektroniniame dienyne. Kiekvieną penktadienį raštu informuoja socialinę pedagogę apie klasės mokinių praleistas pamokas, bei praleistų pamokų priežastis;

3.2. dalykų mokytojai kiekvieną dieną žymi mokinio lankomumą elektroniniame dienyne, informuoja klasės auklėtoją apie mokinio(-ų) pabėgimą iš pamokos;

3.3. tėvai ar globėjai ne vėliau, kaip tą pačią dieną kai mokinys praleidžia pamoką dėl ligos, išvykos ar kitos pateisinamos priežasties, praneša TAMO žinute, elektroniniu laišku, ar telefonu (skambučiu ar žinute) klasės auklėtojui apie mokinio neatvykimą;

3.4. tėvams neinformavus, klasės auklėtojas išsiaiškina neatvykimo priežastis.

3.5. po praleistų pamokų mokinys privalo nedelsdamas pristatyti klasės auklėtojui pateisinamą pažymą dėl praleistų pamokų,

3.6. tėvai ar globėjai gali pateisinti ne daugiau kaip dvi dienas iš eilės praleistas per trimestrą;

3.7. jei praleista daugiau dienų, mokinys pateikia gydytojo pažymą;

3.8. kai numatomas ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, tėvai nedelsdami kreipiasi į direktorę pateikdami prašymą ir medicinos įstaigos siuntimo kopiją;

3.9. jei mokiniui reikia anksčiau išeiti iš pamokų, tėvai ar globėjai turi kreiptis (raštu, telefonu ar žinute elektroniniame dienyne) į dalyko mokytoją ar klasės auklėtoją, nurodydami išėjimo priežastį;

3.10. jei mokinys pamokų metu suserga, jis kreipiasi į gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistę. Jeigu specialistės tuo metu nėra – į klasės auklėtoją ar budintį administracijos atstovą. Esant reikalui, klasės auklėtojas praneša tėvams ir pasirūpina saugiu mokinio grįžimu į namus;

3.11. jeigu mokinys dėl ligos nedalyvauja pamokose trimestro pabaigoje, klasės auklėtojas, net ir neturėdamas gydytojo pažymos, pateisina praleistas pamokas, pasitikslinęs, jog mokinys serga.

IV. LANKOMUMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS

1. Mokinių tėvai privalo elektroniniu dienynu naudotis savo vardu.

2. Mokiniui praleidžiant pamoką(as) be pateisinamos priežasties, klasės auklėtojas kartu su gimnazijos socialine pedagoge kviečia mokinį su tėvais/globėjais pokalbio.

3. Jei per mėnesį  taikytos prevencinės poveikio priemonės neveiksmingos, mokinys, klasės auklėtojas ir mokinio tėvai dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

4. Jei prevencinės poveikio priemonės neveiksmingos, mokinys, klasės auklėtojas ir mokinio tėvai, pagalbos mokiniui specialistai dalyvauja Direkciniame posėdyje.

 

5. Jeigu gimnazijos taikytos prevencinės poveikio priemonės yra neveiksmingos, gimnazijos direktorius raštu kreipiasi į 2PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrį dėl administracinės nuobaudos skyrimo nepilnamečio tėvams ir į Vaikų teisių apsaugos tarnybą.

6. Esant reikalui, gimnazija kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios priežiūros priemonės mokiniui paskyrimo.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Už Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos mokinių lankomumo tvarkos aprašo nuostatų laikymosi stebėseną atsakingas gimnazijos socialinis pedagogas.