Projektas „Inovatyvus ugdymas“

„Erasmus+“ KA1 (asmenų mobilumas mokymosi tikslais)

PROJEKTO „INOVATYVUS UGDYMAS“ SANTRAUKA:
​Vienas iš gimnazijos strateginių tikslų – nuolat atnaujinti gimnazijos IKT priemones bei siekti, kad mokytojai tobulintų darbo su IKT įgūdžius bei ugdymo procese sėkmingai naudotų IKT edukacines erdves, savo darbe taikytų inovatyvius ugdymo metodus. Taigi mokytojai privalo kelti kvalifikaciją, kad galėtų sėkmingai ir sistemingai naudotis gimnazijoje esančia modernia baze, nes kartais patiems mokytojams pritrūksta naujovių, postūmio inovatyviam mokymui. 

Dalyvavimas projekte "Inovatyvus ugdymas" sudarys puikias galimybes įgyvendinti gimnazijos strateginius siekius:  šio projekto atrankos metu išrinkti 6 gimnazijos mokytojai vyks tobulinti savo bendrųjų ir dalykinių kompetencijų į mokymus Graikijoje, o grįžę savo įgytą  gerąją patirtį skleis gimnazijoje ir už jos ribų. Taip pat ruošdamiesi būsimiems mokymams ir jų metu mokytojai patobulins savo bendravimo anglų kalba įgūdžius.

Pagrindiniai šio projekto tikslai:

1. Pagerinti ugdymo proceso kokybę, įgyjant praktinių įgūdžių naudojant IKT įrankius (Basecamp, Podcasting, Movie making, Social Networking, Wikis, Webquests ir pan.), taikant juos savo pamokose ir tuo pačiu didinant mokinių motyvaciją mokytis, praplečiant jų mokymosi galimybes, skatinant mokymąsi bendradarbiaujant, ugdant tokius įgūdžius kaip kūrybiškumas, kritinis mąstymas, planavimas, problemų sprendimas ir sprendimų priėmimas.

2. Tobulinti IKT kompetencijas, teorines žinias derinti su praktine veikla. Mokytojai taip pat patobulins darbo komandoje įgūdžius, išmoks naujų, inovatyvių mokymo metodų taikymo tarpkultūriniame kontekste. Taip mokytojai padės mokiniams lengviau pasiekti mokymosi tikslų naudojantis IKT įrankiais. Tai praplės mokinų mokymosi galimybes, skatins mokinius tapti aktyviais kūrėjais, o ne pasyviais klausytojais.

3. Skatinti mokytojus bei mokinius pažinti kitas kultūras bei inicijuoti partnerystes su užsienio šalių institucijomis. To pasekoje suaktyvės ir gimnazijos projektinis gyvenimas, gimnazijos bendruomenė užmegs glaudesnius ryšius su užsienio šalių institucijomis.

Mobilumo metu patobulintos mokytojų dalykinės ir bendrosios kompetencijos padės užtikrinti geresnę ugdymo proceso kokybę: galimybė susipažinti su kitų šalių švietimo patirtimi padės mokytojams ne tik taikyti įvairesnius inovatyvius mokymo metodus, bet ir vertinti savo darbą kitų šalių kontekste, o tai skatins naujas idėjas ir tolesnį tobulėjimą.

Įgytos patirties panaudojimas ir gerosios patirties sklaida prisidės prie teigiamo bei patrauklaus šiuolaikinės gimnazijos įvaizdžio formavimo, gimnazija bus kaitai bei naujovėms atvira šiuolaikine ugdymo įstaiga, skatinančia kūrybiškumą bei tobulėjimą.

Taigi, įgyta patirtis, patobulintos kompetencijos turės teigiamą poveikį ir ilgalaikę naudą visai gimnazijos bendruomenei – tiek mokytojams, tiek mokiniams. Projekto nauda bus vertinama vykdant ugdymo proceso stebėseną, ją analizuojant ir vertinant. 

Seminare dalyvavę mokytojai skleis įgytą patirtį gimnazijoje, Vilniaus miesto (atviros pamokos, tradicinėmis tapusios metodinės dienos su kitų ugdymo įstaigų mokytojais, kurių metu mokytojai praktiškai demonstruos mokymuose įgytas žinias bei praves mokymus) bei šalies ugdymo įstaigoms (tradicinė Bendruomenės konferencija, mokytojų organizuojamos šalies konferencijos).

Įgytą patirtį ir žinias planuojama skleisti taip:

– pristatymas gimnazijos mokytojams mokytojų posėdžių metu, atskirų metodinių grupių susirinkimų metu praktiškai demonstruojamos įgytos žinios, siekiant pasidalinti su mokymuose nedalyvavusiais metodinės grupės nariais;

– mokiniams pamokų metu, taikant inovatyvius mokymo metodus naudojant IKT ;

– įgyta patirtis būtų naudojama integruojant pamokas (įvairius mokomuosius dalykus integruojant su IKT), kadangi ugdymo turinio klausimuose, o taip pat ir gimnazijos strateginiame plane akcentuojama dalykų integracija;

– projekte dalyvavę mokytojai parengs IKT naudojimo metodų bazę įvairiems mokymo dalykams, patalpins ją gimnazijos Office 365 platformoje;

– atsivežta kursų medžiaga, metodine medžiaga, mokymų dalyviai pasidalins su savo kolegomis, patalpins ją gimnazijos Office 365 platformoje;  

– gimnazijos informaciniame ekrane po mokymų bus rodoma informacinė medžiaga / video  iš mokymų;

– atvirų pamokų, naudojant mokymuose įgytą gerąją patirtį, vedimas kolegoms gimnazijoje;

– atvirų pamokų, naudojant mokymuose įgytą gerąją patirtį, vedimas miesto mastu, skelbiant apie tai Vilniaus miesto renginių plane;

– informacijos apie dalyvavimą projekte, projekto rezultatų sklaida klasės valandėlių metu, tėvų susirinkimų metu;

– tikslinės diskusijos bei praktiniai užsiėmimai (workshop) gimnazijos organizuojamose tradicinėse metodinėse dienose su kitų ugdymo įstaigų mokytojais,  kurių metu bus aptariama ir praktiškai demonstruojama, kaip gimnazijos mokytojams sekasi savo vedamose pamokose panaudoti mokymų medžiagą, mokymuose užsienyje įgytą patirtį.

– straipsnis gimnazijos tinklalapyje, mokinių mėnraštyje "Ritmas";

– informacijos apie dalyvavimą projekte, projekto rezultatų sklaida socialiniuose tinkluose (gimnazijos profilyje facebook,  asmeniniuose dalyvių profiliuose facebook socialiniame tinkle;

– straipsnis į www.erasmus-plius.lt svetainę; 

– pranešimas / pristatymas / praktiniai užsiėmimai dalyviams (workshop) apie dalyvavimą projekte, mokymuose ir įgytą patirtį tradicinėje kasmetinėje gimnazijoje organizuojamoje "Bendruomenės konferencijoje";


2017-10-10

Erasmus+ KA1 projektas „Inovatyvus ugdymas“. Skaityti plačiau…


2017-10-30

Erasmus+ KA1 projekto „Inovatyvus ugdymas“ sklaida kitų mokyklų mokytojams. Skaityti plačiau…


2017-10-31

Erasmus+ KA1 projekto „Inovatyvus ugdymas“ sklaida kitų mokyklų mokytojams. Skaityti plačiau…


2017-12-27

Erasmus+ KA1 projekto „Inovatyvus ugdymas“ sklaida kitų mokyklų mokytojams. Skaityti plačiau…