2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO ANTROSIOS PAKOPOS IR VIDURINIO UGDYMO PLANAS

Turinys

I SKYRIUS. Bendrosios nuostatos ……………………… 1
II SKYRIUS. Ugdymo organizavimas …………………….. 2
PIRMASIS SKIRSNIS. Mokslo metų trukmė ……………………… 2
ANTRASIS SKIRSNIS. Gimnazijos ugdymo planas. Rengimas ir įgyvendinimas ……………………… 3
TREČIASIS SKIRSNIS. Gimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimo planavimas ……………………… 6
KETVIRTASIS SKIRSNIS. Mokymosi krūvio reguliavimas ……………………… 7
PENKTASIS SKIRSNIS. Mokymosi pagalbos teikimas mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą ……………………… 8
ŠEŠTASIS SKIRSNIS. Laikinųjų mokymosi grupių sudarymas ……………………… 9
SEPTINTASIS SKIRSNIS. Mokymo namie organizavimas ……………………… 10
III SKYRIUS. Pagrindinio ugdymo programos vykdymas ……………………… 10
PIRMAS SKIRSNIS. Pagrindinio ugdymo programos vykdymas ……………………… 10
ANTRASIS SKIRSNIS. Dalykų sričių ugdymo turinio įgyvendinimo ypatumai ……………………… 11
IV SKYRIUS. Vidurinio ugdymo programos vykdymas ……………………… 14
V SKYRIUS. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimas ……………………… 17
PIRMASIS SKIRSNIS. Bendrosios nuostatos 17
ANTRASIS SKIRSNIS. Individualaus ugdymo plano rengimas ……………………… 17
TREČIASIS SKIRSNIS. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas ……………………… 18
KETVIRTASIS SKIRSNIS. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos mokiniams teikimas ……………………… 18
PENKTASIS SKIRSNIS. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymas namie …………………. 19

PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Į gimnazijos ugdymo turinį integruojamos programos ……………………… 22
Priedas Nr. 2. Dalykų moduliai ……………………… 23
Priedas Nr. 3. Pažintinės, kultūrinės, projektinės veiklos organizavimas ……………………… 24
Priedas Nr. 4. Gimnazijos igalaikės projektinės veiklos aprašas ……………………… 28
Priedas Nr. 5. Švietimo pagalbos teikimas ……………………… 37
Priedas Nr. 6. Socialinės pedagoginės pagalbos aprašas ……………………… 38
Priedas Nr. 7. Vidurinio ugdymo individualaus ugdymo plano (dalyko, kurso, mokėjimo lygio, laikinosios grupės) keitimo tvarka ……………………… 40
Priedas Nr. 8. Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai gimnazijoje ……………………… 42
Priedas Nr. 9. Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka ……………………… 43
Priedas Nr. 10. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės programos įgyvendinimo tvarka ……………………… 51
Priedas Nr. 11. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos socialinės – pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą aprašas ……………………… 55
Priedas Nr. 12. Vilniaus Jono Basanavičiaus individualus ugdymo planas ……………………… 59
Priedas Nr. 13. Mokymosi pasiekimų įvertinimų įrašais „Įskaityta“ arba „Neįskaityta“ konvertavimo į 10 balų vertinimo sistemą tvarkos aprašas ……………………… 62
Priedas Nr. 14. Neformaliojo ugdymo programos ……………………… 65
Priedas Nr. 15. Brandos darbo organizavimo tvarka ……………………… 66
Priedas Nr. 16. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo gimnazijoje tvarka ……………………… 67
Priedas Nr. 17. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas ……………………… 69